IT-strategi og governance

 

En af ledelsens vigtige opgaver er, at identificere, sammensætte og gennemføre det sæt af IT styringsprincipper, der er nødvendige for at kunne realisere hele eller dele af virksomhedens aktuelle forretningsstrategi.

 Vi etablerer virksomhedens framework baseret på internationalt anerkendte best practices.

Styring af processer, procedurer, roller, ansvar og opfølgning, danner fundamentet for at virksomheden vælger de rigtige IT projekter i den rigtige mængde.

Derved skabes synlighed og fokus på de projekter, som bidrager til forretningens strategi, samtidigt med at projekter, som ikke er levedygtige, rettidigt bliver stoppet.

 IT-governance tilbydes i samarbejde med vores samarbejdspartner ComVis Management.

 .

Program og projektportefølje

 

Vi assisterer IT-ledelsen og programledelsen med at designe og implementere det sæt af processer, der sikrer at de prioriterede strategiske projektporteføljer når deres mål og dermed kan realisere det forventede udbytte af investeringerne.

Med udgangspunkt i Centres Of Excellences, kan vi bistå med at sammensætte en klar IT-vision og efterfølgende tilføre IT-strategien værdi gennem faglig sparring og processtøtte, reviews og opdateringer. Dermed sikres, at IT-strategien er i overensstemmelse med forretningens og virksomhedens behov og at den er i stand til at kunne realiseres.

 

  • Skabe sammenhæng mellem forretning og it
  • Skabe overblik og effektiv styring af digitaliseringsprojekterne
  • It og digitalisering giver serviceforbedringer, øget kvalitet og økonomiske gevinster
  • Risikostyring
  • Målstyring og - opfølgning
  • Strategisk IT tilpasning
  • Compliance til sikkerhedsstandard og regulativer
  • Struktur på virksomhedens IT
  • Definere, dokumentere IT's værdi til forretningen
  • Styre projekter

Projekt- og udviklingsledelse

 

Projektledelse

Vi kan hjælpe projektledelsen med at etablere et framework med processer, procedurer, organisering, metoder, roller og ansvar, som forbedrer evnen til at gennemføre IT-projekter og skaber et solidt fundament for en effektiv virksomhedstilpasset projektkultur.

Vi bidrager med at modne projektledelsen ved at optimere organisationens samlede evne til at drive effektive, målrettede og træfsikre projekter, til det modenheds niveau, hvor projektledelsen selv kan optimere projektmetoden.

Som udgangspunkt baserer vi vores metode på den offentligt anbefalede PRINCE2 metode, som vi tilpasser til den pågældende organisation.

 

Udviklingsledelse

Vi hjælper udviklingsledelsen med uddannelse, design, dokumentation og implementering af udviklingsmodeller og -metoder, så brugerne og systemudviklerne arbejder efter de samme retningslinjer.

Dermed effektiviseres samarbejdet mellem parterne, så forretningsviden og erfaring bliver integreret i projekterne fra start. I forbindelse med implementeringen bidrager vi med skabe fælles ”spilleregler” og sprog for interessenter, forretningsanalytikere, arkitekter, designere, udviklere og testere.

Vi hjælper med at etablere best practices, så udviklingsprojekter opdeles i veldokumenterede, hensigtsmæssige og afgrænsede områder. Dette med henblik på, at udviklingsopgaver kan gennemføres effektivt med minimum af risici og bliver gennemtestet i henhold til de stillede krav om kvalitet, tid og økonomi. Som udgangspunkt anvendes metoder fra PRINCE2, UML, Rational Unified Process.

 

Kontakt os og hør nærmere om mulighederne for jeres virksomhed.