Ledelsessystemer QHSE og CSR

Styr på kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og bæredygtighed

Det er afgørende for en organisations evne til at præstere på et højt niveau, at alle medarbejdere kender sine mål, indgår i effektive arbejdsprocesser, har tilstrækkelige kompetencer/ressourcer og adgang til nødvendige IT-værktøjer.

Et ledelsessystem samler og formidler den information, som medarbejderne behøver for at indfri ledelsens forventninger. Samtidig giver det kunder og samarbejdspartnere de fornødne oplysninger om fx. visioner og mål.

Vi udvikler, implementerer og vedligeholder integrerede online ledelsessystemer indenfor bl.a. kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og CSR (Corporate Social Responsibility).

Vi udvikler branchespecifikke løsninger, effektiviserer eksisterende løsninger og koordinerer systemer på tværs af virksomheder og landegrænser.

 

Kvalitet - ISO 9001

Virksomhedens evne til at fastsætte og kommunikere klare mål og implementere sine arbejdsprocesser er afgørende for hvor effektiv virksomheden arbejder og i hvor høj grad man når sine strategiske mål og kan levere den med kunden aftalte kvalitet. Et kvalitetsledelsessystem er organisationens samling af bl.a. strategier, politikker og SMART-mål/KPI'er, organisationsstruktur, processbeskrivelser, procedurer, instruktioner, registreringer og myndighedskrav. Det kan samtidig indeholde virksomhedens reklamationsbehandlingssystem og dokumentstyring.

Vi vurderer jeres arbejdsprocesser og fokuserer på hvordan I bedst udvikler medarbejdernes adfærd til at opnå virksomhedens overordnede mål.

Vi harmoniserer og implementerer fælles standarder for danske og polske samarbejdspartnere. 

Ledelsessystemerne overholder som udgangspunkt kravene i ISO 9001.

Vi tilbyder:

 • Kortlægning af nuværende status i forhold til ISO 9001 (GAB-analyse).
 • Kortlægning af jeres interne processer og deres effektivitet (Value Stream Mapping).
 • Definition af roller og ansvar og kompetancer for procesansvarlige.
 • Udarbejdelse af kvalitetsstrategi, politikker og mål.
 • Udarbejdelse af arbejdsprocedurer og instruktioner.
 • Granskning og auditering af færdigt system
 • Facilitering af første ledelsens evaluering
 • Intro-kurser for ledelse og medarbejdere.
 • Forberedelse ISO 9001-certificering.

Arbejdsmiljø - OHSAS 18001

Arbejdsmiljøledelse gør det muligt for jeres virksomhed at styre risici og forbedre jeres arbejdsmiljøpræstation. Et sundt arbejdsmiljø giver medarbejdere der trives og dermed bliver de et værdiskabende aktiv for virksomheden.

I praksis tages udgangspunkt i den lovpligtige APV, hvor arbejdsmiljøet i virksomheden eller i organisationen kortlægges. Derefter foretages en vurdering og prioritering af den nødvendige indsats.

Vi hjælper med at udforme jeres arbejdsmiljøpolitik, opstille mål, udarbejde handlingsplaner og udarbejde og implementere procedurer. Vi sikrer endvidere at jeres system tager højde for en fornuftig balance mellem en god arbejdsmiljøpraksis og økonomiske målsætninger.

Vi tilbyder:

 •  Udvikling og implementering af arbejdsmiljøledelsessystem iht.  DS/OHSAS 18001:2008.  
 •  Forberedelse af jeres arbejdsmiljøsystem frem til OHSAS 18001-  certificering eller brush-up forud for halvårlig efterprøvning af  certificeringsorgan.
 •  Auditering af arbejdsmiljøforhold på alle niveauer, inkl. rapportering og  forbedringskatalog.
 •  Rådgivning omkring arbejdsmiljøforhold.
 •  Rådgivning om sikkerhed på byggepladsen.
 •  Rådgivning om MUS som et strategiudviklingsværktøj.
 •  Trivselsundersøgelse. Webbaseret værktøj, der løbende måler ”pulsen”  på trivslen i jeres virksomhed. 
 •  IT-platform til ledelsessystem/værktøjer til MUS.

Få styr på jeres ledelse

Kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og CSR

Miljø - ISO 14001

Bæredygtighed og grøn energi giver god mening for mange virksomheder og kan samtidig indebære god økonomi gennem realisering. 

Formålet med miljøledelse er at styre processer i retning af en reducering af energiforbrug og nedbringelse og forebygning af negative miljøpåvirkninger fra fx kemikalier, emmisioner i luft, støj og vibrationer.

Vi udvikler og implementerer jeres miljøprocesser og miljøhandlingsplaner. Vi rådgiver jer omkring valg af forebyggende foranstaltninger og overholdelse af myndighedskrav.

Vi kan  kan få det hele lagt ind i et nyt eller eksisterende online ledelsessystem, så systemet bliver brugervenligt og nemt at vedligeholde.

Ønsker I at blive certifceret efter ISO 14001, så hjælper vi jer igennem hele processen.

Vi tilbyder:

 • Kortlægning af nuværende miljøforhold, GAB-analyse
 • Fastlæggelse af overordnet målsætning på miljøområdet. Miljøpolitik.
 • Projektstyring. Planlægning, udvikling og implementering af miljøledelsessystem.
 • Udvikling og implementering af digitalt miljøledelsessystem.
 • Udarbejdelse af miljøprocesser og miljøprocedurer.
 • Implementering af miljøledelsessystemet i organisationen.
 • Facilitere den første ledelsens evaluering.
 • Planlægning og gennemførelse af intern audit iht. ISO 14001.
 • Forberedelse til certificering iht. ISO 14001.
 • Kortlægning af jeres muligheder for offentlige tilskud til energibesparelser.

CSR - ISO 26000

Private virksomheder og offentlige organisationer er i stigende grad optaget af, at opnå og demonstrere samfundsmæssigt ansvar i forbindelse med deres aktiviteter, varer og tjenesteydelser. CSR omfatter god ledelse, menneskerettigheder, arbejdsforhold,miljøforhold, god forretningsskik, forbrugerforhold, lokal samfundsudvikling og -involvering

Værdien af integreret CSR:

 • Træffe beslutninger baseret på en bedre forståelse af samfundets forventninger
 • Forbedre organisationens risikostyring
 • Forbedre organisationens omdømme og opnå større offentlig tillid.
 • Styrke relationerne til interessenter og forebygge eller begrænse potentielle konflikter omkring aktiviteter og produkter.
 • Forbedre medarbejdernes sundhed og sikkerhed og styrke evnen til at rekruttere, motivere og fastholde medarbejdere
 • Opnå besparelser via øget produktivitet og ressourceeffektivitet, lavere vand- og energiforbrug, mindre affald, nyttiggørelse af værdifulde biprodukter og øget tilgængelighed af råvarer
 • Opnå en konkurrencefordel ved at skabe adgang til nye markeder og nye innovationsmuligheder
 • Styrke evnen til at dokumentere indsatsen i forhold til samfundsmæssigt ansvar

Vi tilbyder:

 • Kortlægning af nuværende status.
 • Fastlæggelse af overordnet målsætning og politikker på området.
 • GAB-analyse. Status i forhold til ISO 2600?
 • Fastlæggelse af CSR-politikker.
 • Udarbejdelse af CSR-processer og CSR-procedurer. 
 • Rådgivning om interne og eksterne kommunikationsværktøjer. 
 • Planlægning og gennemførelse af intern audit, samt opfølgning på resultater.
 • Forberedelse til ISO 26000-certificering.