Systemy Zarządzania BHP & CSR

Aby jakakolwiek organizacja mogła funkcjonować na wysokim poziomie konieczne jest aby wszyscy jej pracownicy wiedzieli, że ich cele są częścią skutecznych procesów pracy, że posiadają wystarczające umiejętności oraz środki, oraz dostęp do potrzebnych narzędzi IT.

System zarządzania powinien gromadzić oraz rozpowszechniać informacje których pracownicy potrzebują, by sprostać oczekiwaniom kierownictwa. Ponadto dostarcza potrzebne informacje klientom oraz partnerom, np. wizje oraz cele firmy.  

Projektujemy, rozwijamy, wdrażamy oraz utrzymujemy zintegrowane systemy zarządzania online, np. jakością, środowiskiem, BHP oraz CSR (Corporate Social Responsibility).

Tworzymy rozwiązania branżowe, usprawniamy rozwiązania już istniejące, oraz koordynujemy systemy pomiędzy firmami i krajami.

 

Jakość - ISO 9001

Procesy biznesowe firmy są kluczowe dla jej skutecznego działania oraz stopnia, w jakim osiąga swoje strategiczne cele oraz dostarcza jakość uzgodnioną z klientem. System zarządzania jakością jest firmowym zbiorem strategii, polityki, celów SMART/KPI, struktury organizacyjnej, opisów procesów, procedur, instrukcji, zapisów oraz wymogów regulacyjnych. Może również zawierać sposób postępowania z reklamacjami oraz zarządzanie dokumentacją, etc.

Oceniamy procesy biznesowe w firmie i skupiamy się na tym jak najlepiej rozwinąć wydajność pracowników, by osiągali oni cele wyznaczone dla przedsiębiorstwa.

Harmonizujemy oraz wdrażamy wspólne standardy dla duńskich i polskich współpracowników.

Systemy zarządzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami  ISO 9001.

Nasza oferta:

 • Zbadanie aktualnego stanu w odniesieniu do ISO 9001 (analiza GAB).
 • Odwzorowanie wewnętrznych procesów firmy oraz ich skuteczności (Value Stream Mapping).
 • Określenie ról, obowiązków oraz kompetencji dla odpowiedzialnych za poszczególne procesy.
 • Przygotowanie strategii, polityki oraz celów.
 • Przygotowanie metod pracy oraz instrukcji.
 • Ocena oraz audyt skończonego systemu.  
 • Ocena kierownictwa.
 • Wstępne kursy dla kierownictwa oraz pracowników.
 • Przygotowanie do certyfikatu ISO 9001.

Bezpieczeństwo oraz Higiena Pracy - OHSAS 18001

Zarządzanie BHP (H&S management) umożliwi firmie zarządzanie ryzykiem oraz poprawę wydajności pracy. Zdrowe środowisko pracy daje pracownikom możliwość rozwoju, dzięki czemu stają się dodatkowym atutem firmy.  

Dla środowiska pracy w firmie lub organizacji musi zostać nakreślony plan. Po tym konieczna jest ocena oraz priorytetyzacja wysiłku.

Pomagamy rozwinąć zasady BHP firmy, ustanowić cele, rozwinąć plany działania oraz wdrożyć procedury. Ponadto dbamy, by firmowy system uwzględniał rozsądną równowagę między dobrymi praktykami BHP a celami ekonomicznymi.

Nasza oferta:

 • Opracowanie oraz wdrożenie system zarządzania BHP zgodnie z DS / OHSAS 18001: 2008.
 • Przygotowanie systemu zarządzania BHP firmy do certyfikatu OHSAS 18001, lub jego udoskonalenie przed półroczną weryfikacją przez jednostkę certyfikującą.  
 • Audyt środowiska pracy na wszystkich poziomach, z włączeniem raportu.
 • Doradztwo w kwestii warunków pracy / BHP.
 • Doradztwo w kwestii bezpieczeństwa na miejscu pracy/budowy.
 • Badanie zadowolenia na podstawie internetowego narzędzia stale mierzącego stan dobrego samopoczucia w firmie.  

.

 

Zarządzaj swoimi procesami

Jakość, Środowisko, BHP oraz system zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu CSR 

Środowisko - ISO 14001

Zrównoważony rozwój oraz zielona energia mają znaczenie dla wielu firm, a dodatkowo związane są z dobrą ekonomią.

Celem zarządzania środowiskiem jest takie zarządzanie procesami, aby oszczędzać na kosztach poprzez wydajność zasobów, niższe zużycie energii oraz wody, zmniejszenie ilości odpadów, odzyskiwanie cennych produktów ubocznych, redukcję substancji niebezpiecznych, oraz zapobieganie negatywnym wpływom na środowisko zanieczyszczeniom pochodzącym z chemikaliów, emisji oraz hałasu.

Projektujemy oraz wdrażamy procesy środowiskowe, tworzymy też środowiskowe plany działania. Doradzamy w kwestii doboru środków zapobiegawczych oraz zgodności z przepisami.

Wszystkie te kwestie zawieramy w przyjaznym i łatwym w utrzymaniu systemie zarządzania online.

Dodatkowo, jeśli chcą państwo uzyskać certyfikat  ISO 14001, wesprzemy firmę w trakcie trwania całego procesu.

Nasza oferta:

 • Określenie obecnego stanu środowiska  - analiza GAB.
 • Określenie ogólnych celów oraz polityki ochrony środowiska .
 • Zarządzanie projektami. Planowanie, rozwój oraz wdrażanie systemu zarządzania środowiskiem.
 • Przygotowanie procesów oraz procedur środowiskowych.
 • Zakotwiczenie systemu zarządzania środowiskiem w organizacji.
 • Ułatwienie oceny kierownictwa.
 • Zaplanowanie oraz realizacja audytu zgodnie z ISO 14001.
 • Przygotowanie do certyfikatu ISO 14001.                 
 • Przedstawienie możliwości uzyskania dotacji rządowych dla oszczędności energii. 

CSR - ISO 26000

Prywatne firmy, jak również organizacje publiczne są coraz bardziej zainteresowane osiąganiem oraz wykazywaniem się w swojej działalności, produktach oraz usługach odpowiedzialnością społeczną. CSR to m.in. dobre zarządzanie, prawa człowieka, prawo pracy, ochrona środowiska, zasady biznesowe, sprawy konsumenckie, rozwój lokalnych społeczności oraz zaangażowanie.    

Wartości zintegrowanego CSR:

 • Podejmowanie decyzji na podstawie lepszego zrozumienia oczekiwań społeczeństwa.
 • Poprawa zarządzania ryzykiem w firmie.
 • Poprawa opinii organizacji oraz zdobycie większego zaufania publicznego.
 • Wzmocnienie relacji z udziałowcami oraz ograniczenie ewentualnych konfliktów wokół działalności czy produktów.  
 • Poprawa bezpieczeństwa oraz zdrowia pracowników oraz wzmocnienie zdolności do rekrutacji, motywowania oraz utrzymywania pracowników.
 • Osiągnięcie oszczędności kosztów poprzez zwiększoną wydajność i efektywność wykorzystania zasobów, mniejsze zużycie wody oraz energii, mniejszą ilość odpadów, odzyskiwanie cennych produktów ubocznych oraz zwiększenie dostępu do surowców. 
 • Uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez zapewnienie sobie dostępu do nowych rynków i nowych możliwości dla innowacji.
 • Wzmocnienie zdolności do zademonstrowania wyników w stosunku do odpowiedzialności społecznej.                                                             

Nasza oferta:

 • Zbadanie obecnego stanu rzeczy w odniesieniu do ISO 2600.
 • Określenie ogólnego celu oraz zasad.
 • Zdefiniowanie zasad CSR.
 • Przygotowanie procesów oraz procedur CSR.
 • Doradztwo w zakresie wewnętrznych oraz zewnętrznych narzędzi komunikacji.
 • Zaplanowanie oraz realizacja audytów wewnętrznych oraz prezentacja wyników.
 • Przygotowanie do certyfikatu ISO 26000.